فرم ثبت پرونده تحصیلی انگلیس

لطفا کلیه اطلاعات را به زبان انگلیسی وارد کنید

لطفا تمامی فایل ها را به صورت PDF کمتر از 2 مگابایت ارسال کنید تا ارور دریافت نکنید (حجم فایل های PDF را میتوانید از طریق وبسایت ilovepdf.com کاهش دهید)

برنامه تحصیلی
اطلاعات فردی

نام فایل:

اندازه فایل:

نام فایل:

اندازه فایل:

سابقه کار

لطفا جزییات مختصری از هر گونه سابقه کاری قبلی خود را مطابق رزومه در این بخش وارد نمایید.
سابقه ی کاری خود را به ترتیب زمان اشتغال از جدید ترین سابقه کار به قدیمی ترین فهرست کنید.

1
1

نام فایل:

اندازه فایل:

سابقه تحصیلات

لطفا سابقه ی تحصیلی خود را به ترتیب از جدیدترین مدرک تحصیلی به مدارک قدیمی فهرست کنید و هر گونه فایل مربوط به مدارک و ریز نمرات آن مقطع را به ترتیب در بخش مربوطه پیوست نمایید.

1

نام فایل:

اندازه فایل:

نام فایل:

اندازه فایل:

1

نام فایل:

اندازه فایل:

نام فایل:

اندازه فایل:

مهارت زبان

نام فایل:

اندازه فایل:

توصیه نامه

نام فایل:

اندازه فایل:

نام فایل:

اندازه فایل:

اطلاعات خانوادگی

نام فایل:

اندازه فایل:

1

نام فایل:

اندازه فایل:

1

نام فایل:

اندازه فایل: